Vedtægter

Vedtaget på generalforsamling i marts 2019. 

§ 1 FORENINGENS NAVN OG TILHØRSFORHOLD

Foreningens navn er: Socialdemokratiet i Egedal Kommune

Foreningen varetager medlemmernes interesser i forhold til:

Socialdemokratiet i Egedal Kommune,

Socialdemokratiet i Egedalkredsen, Socialdemokratiet i Region Hovedstaden, Socialdemokratiet.

§ 2 FORMÅLET

Foreningen anerkender Socialdemokratiets program og vil virke for dets gennemførelse på grundlag af partiets principprogram, love og beslutninger.  

Socialdemokratiets formål er på et demokratisk socialistisk grundlag at virke i henhold til partiets programmer og at fremme økonomiske, kulturelle og politiske interesser i overensstemmelse med idégrundlaget. 

Dette mål søges opnået ved: 

  • at inddrage medlemmerne i beslutningsprocessen om organisatoriske, lokal- og landspolitiske samt internationale spørgsmål,
  • at inddrage borgerne i en dialog med partiet om den aktuelle og langsigtede politik,
  • at opstille socialdemokratiske kandidater til kommune-, regionsråds-, Folketings- og EuropaParlamentsvalg, andre offentlige tillidshverv samt nærdemokratiske råd og nævn.

§ 3 FORENINGENS OPGAVER

Stk. 1. Opstilling til valg

Foreningen skal opstille/indstille kandidater til kommune-, regionsråds-, Folketings- og EuropaParlamentsvalg samt til andre offentlige valg samt nærdemokratiske råd og nævn. 

På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler til de valg, som foreningen er ansvarlig for. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling, samt om man anvender listeopstilling eller sideordnet.

Foreningen skal føre valgkamp for de opstillede kandidater. 

Stk. 2. Kommunevalg

I kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages dette stk. 4 af fællesledelsen i kommunen.

Foreningen er ansvarlig for, at der opstilles en socialdemokratisk liste til kommunevalget. 

Foreningen skal i god tid før hvert kommunevalg på et medlemsmøde fastlægge den politik, Socialdemokratiet vil føre i kommunalbestyrelsen. 

Stk. 3. Samarbejdet med kommunalbestyrelsesgruppen

I kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages dette stk. 5 af fællesledelsen i kommunen.

Foreningen skal mødes med kommunalbestyrelsesgruppen mindst to gange om året for at drøfte det kommunalpolitiske arbejde. Det ene møde skal holdes mellem første og anden behandling af det kommunale budget. 

Foreningens ledelse skal deltage i gruppemøderne og inddrages i beslutningsprocesserne.

Stk. 4. Møder til drøftelse af kommunevalgsresultater og konsekvenser

I kommuner med flere foreninger inden for kommunen varetages dette stk. 6 af fællesledelsen i kommunen.

Straks efter kommunevalget samles ledelsen i partiforeningen og den nye kommunalbestyrelsesgruppe til møde for at drøfte valgets resultat og konsekvenser. På mødet aftales det videre samarbejde med hensyn til eventuelle forhandlinger med andre partier/lister, konstitueringsspørgsmål m.v. 

Indkaldelsen til mødet foretages af foreningsformanden. 

Stk. 5. Hvervning

Foreningen skal arbejde for at få flere medlemmer.

Stk. 6. Andre opgaver

Formanden er ansvarlig for at meddele en eventuel fællesledelse, en eventuel kreds, regionsorganisationen og Partikontoret, hvem der er valgt til tillidsposter i foreningen.

 

§ 4 BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB

Stk. 1. Hvem kan optages som medlemmer

Alle, der anerkender partiets principprogram, love og vedtægter, kan optages som medlemmer. 

Foreningens bestyrelse kan udsætte en anmodning om medlemskab til næste generalforsamling.

Ingen kan nægtes optagelse, medmindre en generalforsamling har godkendt afslaget med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. I tvivlstilfælde kan Hovedbestyrelsen konsulteres. 

Stk. 2. Partilovenes krav til medlemskab

Man er medlem, når man har betalt kontingent. 

Fuldgyldige medlemmer af DSU kan, hvis de ønsker det, være medlem af Socialdemokratiet for det kontingent, de har betalt til DSU.

Medlemskabet har sin gyldighed fra indmeldelsesdatoen i Socialdemokratiet.

Hvis kontingentet ikke er betalt senest et kvartal efter den ordinære opkrævning, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt. 

Inden den 1. april skal alt skyldigt kontingent for det foregående år være indbetalt. 

Manglende indbetaling kan uden videre foranstaltninger medføre tab af medlemskab.

Medlemskabet bortfalder, når man modtager besked om, at man er slettet på grund af kontingentrestance. 

Hvis man tilhører noget andet partis politiske organisation eller ved Europa-Parlaments-, Folketings-, regionsråds- eller kommunale valg opstiller på eller medvirker ved opstilling af andre lister end de socialdemokratiske, bortfalder ens medlemskab. 

Hvis man udelukkes eller udtræder af en socialdemokratisk gruppe, men forbliver i kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet, bortfalder ens medlemskab.

Stk. 3. Hvor skal man være medlem

Som medlem af Socialdemokratiet er man medlem af en partiforening. Man kan frit vælge hvilken forening, man vil være medlem af. Man skal dog være bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker for at have stemmeret ved opstilling af kandidater.  

Man kan være medlem af mere end én partiforening, men skal vælge i hvilken forening, man vil udøve sine medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed). Valget gælder for mindst et helt kalenderår og skal ved kalenderårets begyndelse meddeles kassererne i de foreninger, som man er medlem af. 

§ 5 FORENINGENS LEDELSE

Stk. 1. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er øverste myndighed og holdes hvert år i 1. kvartal. 

Imellem generalforsamlingerne ledes foreningen af en bestyrelse. 

På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om virksomheden i det forløbne år, ligesom der fremlægges aktivitetsplan for det kommende år.

Kommunalbestyrelsesgruppen aflægger beretning på generalforsamlingen. 

Udvalg, nedsat af generalforsamlingen, aflægger beretning, og kassereren fremlægger foreningens reviderede regnskaber med revisorernes bemærkninger.       

Der foretages valg til bestyrelsen af: formand, kasserer, medlemsansvarlig samt 8 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden for medlemmer af bestyrelsen er to år, og halvdelen vælges hvert andet år. Formand og medlemsansvarlig vælges normalt i ulige år. Kassereren vælges normalt i lige år.  Herudover vælges 3 bestyrelsessuppleanter, to revisorer, samt to revisorsuppleanter, alle for et år.

Generalforsamlingen vælger delegerede til fællesledelses-, kreds- og regionsrepræsentantskabsmøderne samt kongressen. 

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest fire dage forud. Herunder forslag til kongresdelegerede. 

Bestyrelsen kan beslutte at afholde ekstraordinær generalforsamling. 

Herudover skal bestyrelsen indkalde ekstraordinær generalforsamling, hvis l0 % af medlemmerne skriftligt forlanger det. 

Generalforsamlingen skal afholdes senest 14 dage efter, at anmodningen er modtaget. 

Ved enhver generalforsamling skal dagsordenen udsendes til alle medlemmer. Det skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen.

Medlemmerne kan kun udøve deres stemmeret ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen fastsætter partiskattens størrelse, den skal dog minimum være 2 % iht. § 16. 

Stk. 2. Bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af formand, kasserer, medlemsansvarlig samt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen godkender på det første møde efter hver generalforsamling en forretningsorden for bestyrelsens virke samt en handlingsplan for foreningens aktiviteter.

I tilfælde af forfald kan bestyrelsen udpege en ny kasserer eller medlemsansvarlig med virke indtil den førstkommende generalforsamling.

 

Adgangsberettiget er en repræsentant fra DSU samt en repræsentant fra gruppen i kommunalbestyrelsen. Derudover beslutter bestyrelsen, hvem der kan have adgang til bestyrelsens møder.

Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentanter til deltagelse i kommunalbestyrelsesgruppens møder. 

§ 6 FORENINGENS ØKONOMI

Stk. 1. Medlemskontingentet

Foreningen fastlægger sit kontingent hvert år på sin generalforsamling efter nærmere regler vedtaget af Hovedbestyrelsen. 

De foreninger, der ikke anvender de vejledende kontingentsatser, skal senest den 28. februar indberette kontingentsatsen til Partikontoret. I modsat fald opkræves samme kontingentsats som det foregående år.

Dog mindst de vejledende satser.                                                                                      

Kontingentet opkræves via den fælles kontingentopkrævning og fordeles til foreningerne og kredsene i henhold til de vedtagne kontingentsatser.

Stk. 2. Valg- og informationspulje

Foreningen skal oprette en valg- og informationspulje, hvor der skal henlægges penge til kommunevalg og mellemvalgsaktiviteter. Partiskattemidlerne indgår i denne pulje.

Bestyrelsen er ansvarlig for valg- og informationspuljen.

Stk. 3. Offentlige tilskud

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert kalenderår ansøges om kommunal partistøtte.

Det udbetalte beløb skal anvendes i det år, støtten udbetales.

Stk. 4. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar - 31. december. 

Stk. 5. Tegningsrettigheder

Foreningen tegnes af formand og kassereren i fællesskab. Bestyrelsen kan dog meddele eneprokura til formand og kasserer for så vidt angår foreningens driftskonto, herunder særskilt give kassereren tilladelse til at benytte Homebanking via egen hjemmecomputer. 

Køb, salg samt pantsætning af jord og fast ejendom skal godkendes på en generalforsamling.

§ 7 STEMMERET OG VALGBARHED

Stk. 1. Opstillingsmøder

For at få stemmeret på møder, hvor der skal opstilles/indstilles kandidater til kommunalbestyrelsen, regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet, skal man have sine fulde medlemsrettigheder jf. lovenes § 2 stk. 4.

Alle medlemmer af Socialdemokratiet kan være med til at opstille kandidater, uanset om de har stemmeret ved det tilhørende valg.

Kun medlemmer bosiddende i det valgområde, hvor listen dækker, har stemmeret ved personligt fremmøde ved opstillingsgeneralforsamling/urafstemning. 

Stk. 2. Valg i partiforeningen

For at kunne vælges til tillidshverv i foreningen, skal man have betalt kontingent.

Stk. 3. Opstilling til offentlige valg 

For kandidater, der opstiller til kommunevalg, regionsrådsvalg, Folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg, gælder, at de skal have været medlem af partiet i minimum et år. Dog medregnes medlemsanciennitet fra DSU. 

Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette krav.

Alle dispensationer skal vedtages med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Afgørelserne kan ankes for Hovedbestyrelsen. 

Stk. 4. Dobbeltmandater

Medlemmer af partiet kan kun være medlem af ét af følgende organer: kommunalbestyrelse, regionsråd, Folketinget og Europa-Parlamentet.

Medlemmer af partiet kan ikke samtidig opstille til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. 

For de kommunale opstillinger gælder det, at man kun kan deltage i én urafstemning, enten om opstilling på den regionale eller på den kommunale liste. 

I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regionsråds- og kommunevalg kan de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra dobbeltmandatreglen.

I helt særlige situationer i forbindelse med opstilling til regions- og kommunevalg samt folketingsvalg, kan Hovedbestyrelsen efter indstilling fra de berørte, opstillende forsamlinger give konkret dispensation fra

dobbeltmandatreglen. Dispensationen gælder for den resterende periode, der hvor man på dispensationstiden er valgt. Der kan ikke dispenseres således, at man varetager to fuldtids valgte poster.

§ 8 KOMMUNEVALG

Før kommunevalget nedsættes der et kandidatudvalg, som forestår og er ansvarlig for opstilling af kandidater. Kandidatudvalget kan og har om nødvendigt pligt til at bringe kandidater i forslag.

Kandidatudvalget skal bestå af repræsentanter fra bestyrelsen og DSU. Herudover beslutter generalforsamlingen, hvem der skal sidde i kandidatudvalget.

Kandidater kan ikke sidde i kandidatudvalget. 

Der kan som hovedregel kun opstilles én socialdemokratisk liste. Såfremt der opstilles på flere lister, skal disse indgå listeforbund med kun én borgmesterkandidat.  

På en generalforsamling besluttes opstillings- og afstemningsregler. Af afstemningsreglerne skal det fremgå, om man opstiller på prioriteret liste eller sideordnet, ligesom det skal fremgå, om man vælger urafstemning eller generalforsamling. Der gives medlemmerne mulighed for at bringe kandidater i forslag. 

Valg af kandidater foregår ved urafstemning eller generalforsamling, hvortil kun partimedlemmer, bosiddende i kommunen har stemmeret ved personligt fremmøde. 

Foreningsgeneralforsamlingen fastlægger selv sine urafstemningsregler. Afstemningen om kandidater til borgmesterposten skal foretages separat. Kandidater til borgmesterposten skal meddeles på forhånd.

§ 9 AFSTEMNINGSREGLER

Afstemning om folketingskandidat eller borgmesterkandidat kan foregå på en generalforsamling eller ved en urafstemning blandt medlemmerne.

I tilfælde af at der vælges generalforsamling, og der er mere end én kandidat, skal denne opnå mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for at være valgt. I modsat fald skal den samlede liste af kandidater sendes ud til urafstemning blandt medlemmerne. 

Ved urafstemning med kun to kandidater er den valgt, der får flest stemmer. Ved urafstemning med flere kandidater, skal den, der vælges, have mere end 50 % af de afgivne stemmer. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med. Såfremt ingen af kandidaterne ved den første afstemning får det krævede antal stemmer, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første urafstemning nåede de største stemmetal. Ved denne afstemning er den valgt, der opnår størst stemmetal.

Ved urafstemningen må kun anvendes de stemmesedler og stemmekuverter, som foreningen har ladet fremstille. På stemmesedlen anføres foreningens navn samt de foreslåede kandidater i alfabetisk rækkefølge. Herudover må stemmesedlen kun indeholde meddelelse om, at der kun må sættes kryds ud for den kandidat, man ønsker at stemme på. Stemmekuverten, hvori stemmesedlen skal afleveres, mærkes »urafstemning«. 

Udsendelsen forestås af bestyrelsen og sker efter medlemslister, der er udarbejdet af de respektive foreninger. Sammen med stemmematerialet skal medlemmerne have tilsendt en svarkuvert, der skal benyttes ved afstemningen, og som skal være påført den af bestyrelsen udpegede modtager af stemmesedlerne. Bestyrelsen angiver i en følgeskrivelse til stemmematerialet den dag, hvor stemmematerialet skal være stemmemodtageren i hænde for at kunne betragtes som rettidigt indgivet. 

§ 10 VALG AF KONGRESDELEGEREDE

For at kunne blive valgt som kongresdelegeret, skal man have betalt kontingent.

På generalforsamlingen vælges det antal kongresdelegerede, som foreningen er berettiget til ifølge partiets love.

Der skal vælges stedfortrædere for alle kongresdelegerede.

Stk. 1. Kommunedelegerede

Antallet af foreningsrepræsentanter på kongressen beregnes ud fra kommunens samlede medlemstal efter nedenstående fordelingsnøgle.

Foreningerne i en kommune er samlet sikret en delegeret.

Herefter tildeles én delegeret for hver påbegyndt 200 medlemmer.

§ 11 FLYTTEMEDDELELSER

Det er den medlemsansvarliges ansvar, at der enten via S-dialog eller direkte til Partikontoret bliver givet besked, når et medlem flytter.

Partikontoret sender beskeden videre til den medlemsansvarlige i medlemmets nye forening. 

§ 12 UDELUKKELSE

Et medlem kan udelukkes af partiet, hvis generalforsamlingen beslutter det med 2/3 af de gyldige afgivne stemmer. 

Hvis nogen vil have et medlem udelukket, skal det meddeles bestyrelsen, der samtidig med generalforsamlingsindkaldelsen skal sende et anbefalet brev til den, der er foreslået udelukket, og meddele, at det kommer på dagsordenen på først kommende generalforsamling, og at vedkommende har ret til at deltage i generalforsamlingens behandling af sagen. 

Medlemmerne skal have besked om, at der er en udelukkelsessag på dagsordenen. 

Foreningsformanden skal meddele den, der er udelukket, at sagen kan ankes for Hovedbestyrelsen inden 14 dage. 

Foreningsformanden skal inden otte dage efter en udelukkelse på en generalforsamling give Partikontoret meddelelse om sagen. 

Meddelelsen skal indeholde en redegørelse for årsagen til udelukkelsen samt oplysninger om stemmetal på generalforsamlingen m.v. 

Hvis udelukkelsen gælder et regions- eller kommunalbestyrelsesmedlem gælder der særlige regler. Her skal mæglingsudvalget inddrages jf. lovenes § 22.

Alle udelukkelser og genoptagelser af udelukkede medlemmer skal for at være gyldige godkendes af Hovedbestyrelsen.  

Ingen medlemmer kan genoptages i nogen forening, så længe udelukkelsen ikke er ophævet. 

I særlige tilfælde kan Hovedbestyrelsen foretage udelukkelser.

Foreningen skal inddrages, inden det sker. 

§ 13 OPRETTELSE OG NEDLÆGGELSE AF FORENINGER

Sammenlægning eller nedlæggelse af partiforeningen skal godkendes af Socialdemokratiets hovedbestyrelse.

Partiforeningen kan nedlægges eller sammenlægges med andre partiforeninger, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

Forslaget godkendes af to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Generalforsamlingerne skal afholdes med minimum 14 dages mellemrum.

Forslaget godkendes på én generalforsamling, hvor 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for forslaget.

Dagsorden for generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

Mødets gyldighed.

Godkendelse af regnskab.

Proces for nedlæggelse af partiforeningen.

Afstemning om nedlæggelse eller sammenlægning af partiforeningen.

Partiforeningens aktiver skal gå til et af følgende organisatoriske led af Socialdemokratiet, i prioriteret rækkefølge:

  1. En partiforening der dækker Egedal Kommune, 2. En kredsforening der dækker Egedal Kommune,
  2. Socialdemokratiets landsorganisation.

Generalforsamlingen vælger to personer, der sørger for den praktiske nedlæggelse af partiforeningen, herunder søger for at tilbagebetale ikke forbrugt partistøtte.

§ 14 FORSØGSVIRKSOMHED

Kongressen har bemyndiget Hovedbestyrelsen til, efter indstilling fra et organisationsled, at godkende forsøgs- og udviklingsprojekter, der afviger fra lovene. 

§ 15 PARTISKATREGEL FOR ØVRIGE TILLIDSHVERV

Alle, der varetager tillidshverv på vegne af Socialdemokratiet, betaler partiskat. Beløbet opkræves af foreningens kasserer og indsættes i valg- og informationspuljen. 

Partiskatten udgør 3 % af bruttobeløb, der udbetales til vedkommende som løn, tabt arbejdsfortjeneste, honorar, diæter, vederlag, tillæg eller lignende. Der kan ikke fratrækkes nogen form for udgifter, løntab eller andet. 

Partiskat skal indbetales minimum en gang i kvartalet. Senest 1. april i det efterfølgende kalenderår skal partiskatten være endeligt afregnet. Hvis partiskatten ikke er betalt senest 1. april, bortfalder ens medlemsrettigheder (stemmeret og valgbarhed), indtil man har betalt. Manglende indbetaling af partiskat kan uden videre foranstaltning medføre tab af medlemskab. Medlemskabet bortfalder, når man modtager besked om, at man er slettet på grund af manglende indbetaling af partiskat. 

Kassereren skal have dokumentation for, at det er det korrekte beløb, der er indbetalt.

§ 16 LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

Kongressen henstiller til, at man på alle ledelsesniveauer i partiet arbejder for reel ligestilling mellem kønnene. Dette sker ved valg af bestyrelses- og hovedbestyrelsesmedlemmer, delegerede til kongresser, repræsentantskaber i regions- og kredsorganisationer samt fællesledelserne. 

Endvidere ved udpegning af medlemmer til nævn, råd, kommissioner og udvalg samt ved opstilling af kandidater til kommunalbestyrelses-, regionsråds-, Folketings- og Europa-Parlamentsvalg. 

§ 17 VEDTÆGTERNE

Afvigelse fra standardvedtægterne kan kun ske efter en generalforsamlingsbeslutning med 2/3 af de afgivne gyldige stemmer og må ikke være i strid med partilovenes ånd og bogstav. 

Tvivlstilfælde kan ankes for Hovedbestyrelsen. 

Såfremt der ikke på en generalforsamling er vedtaget andre vedtægter for foreningen, er disse standardvedtægter gældende.