Kommunalpolitisk program 2018 - 2021

Sammen om Egedal

Socialdemokratiet ønsker en samfundsudvikling, hvor det enkelte menneske sikres frihed under ansvar for fællesskabet.

Socialdemokratiet ønsker at sikre en fortsat udvikling af en grøn kommune.

Socialdemokratiet vil sikre en sund økonomisk politik, hvor der er balance imellem indtægter og udgifter. Vi vil arbejde langsigtet og sikre sammenhæng mellem planlægning og de økonomiske muligheder.


Socialdemokratiet vil sikre en sund økonomi, som understøtter opfyldelsen af vores visioner.

En langsigtet økonomisk politik der bygger på stabilitet, skal være grundlaget for de politiske og administrative beslutninger. Beslutninger der skal skabe udvikling af Egedal Kommune og sikre tryghed og sikkerhed for borgerne.

Vi vil påtage os det fulde ansvar for, at sikre kvaliteten i den kommunale service. Der vil derfor ikke ske nogen udlicitering af de borgerrelaterede områder.

Borgerne skal sikres en god service i Egedal Kommune i årene fremover. Det er derfor afgørende for vores kommune, at vi har dygtige og effektive medarbejdere.

Kun ved regeringsindgreb eller ved anden udefra kommende årsag vil vi ændre i de vedtagende budgetter.

Det betyder for os at:

 • det ikke er skattelettelser og uopnåelige løfter, der skal på den kommunale dagsorden, men økonomisk styring og sund fornuft.
 • kommunen skal have en langsigtet og realistisk politik, som kan sikre at rationaliseringer ikke betyder besparelser.
 • der skal være plads til god borgerservice og høj kvalitet.
 • der skal skabes økonomi til vedligeholdelse og udbygning af infrastrukturen i årene fremover.

Socialdemokratiet ønsker en udvikling af et bæredygtigt erhvervsliv og en varieret detailhandel, hvor det er kommunen og borgerne der styrer udviklingen, så vores erhvervsliv og handelsliv svarer til de behov og ønsker, som borgerne har.

Socialdemokratiet ønsker, at det skal være attraktivt at drive virksomhed og detailhandel i Egedal.

Det betyder for os at:

 • der fortsat skal arbejdes aktivt for en væsentlig udbygning af erhvervslivet og detailhandlen i Egedal Kommune, så der skabes lokale arbejdspladser.
 • hvis virksomhederne ønsker at etablere sig uden for erhvervsområderne, skal det ske således, at et rent miljø bevares og bygninger opføres med størst mulig hensyntagen til de landskabelige værdier.
 • kommunen samarbejder aktivt med erhvervsforeninger og centerforeninger for at sikre den bedst mulige service til virksomhederne, og kommunen skal have medarbejdere med de rette kompetencer, som kan yde denne service.

Socialdemokratiet ønsker en langsigtet planlægning af såvel boligudbygning, erhvervsbyggeri og infrastruktur med fokus på, at Egedal består af flere store og små bysamfund. Planlægningen skal ske i tæt samarbejde med de enkelte foreninger, grundejerforeninger, boligselskaber, bylaug og Egedal Landsbyråd, samt inddragelse af borgerne.

Det betyder for os at:

 • der skal arbejdes hen imod et bredt varieret boligudbud, hvor lejeboliger/almene boliger skal have en høj prioritet.
 • der skal føres en aktiv politik om køb af jord. Det skal sikre en målrettet styring af byudviklingen, med etablering af boliger for alle indtægtsgrupper.
 • der skal arbejdes for flere boliger til handicappede, studerende og ældre.
 • vi skal sikre et veludbygget vej- og stisystem i hele Egedal Kommune, både rekreative trampestier og trafikcykelstier.
 • landsbyerne skal bevares, og deres selvstændighed skal respekteres via de eksisterende Bylaug.
 • borgerne skal inddrages tidligt når Planstrategi og Kommuneplan bliver udarbejdet.
 • den offentlige trafik skal udbygges med flere lokalbusser, så det bliver lettere for ikke bilister at komme rundt i Egedal Kommune.
 • de større veje skal opprioriteres, så man ikke har sivetrafik igennem bysamfundene.

Socialdemokratiet vil sikre en fortsat udvikling af en grøn og smuk kommune.

Det betyder for os at:

 • vi skal etablere grønne og rekreative boligmiljøer.
 • vi skal bevare og beskytte det åbne land, og nedlagte landbrugsejendomme skal kunne bruges til beboelse.
 • vi skal sikre et reelt samarbejde med landsbyråd og naturfredningsorganisationer, og høringer skal foretages tidligt i den politiske proces.
 • vi skal begrænse mulighederne for at opføre store bygninger, der skæmmer det åbne land.
 • vi skal arbejde for at sikre et rent og sundt miljø.
 • vi vil arbejde for en kommunal ressourcestrategi med fokus på reduktion af ressourceforbrug og øget genbrug.
 • vi vil arbejde for at sikre effektive tiltag for beskyttelse mod de klimatiske forandringer.
 • vi vil arbejde for, at borgerne i højere grad drager omsorg for afledning af regnvand på egen grund, således at vores kloaksystem og vandrensningsanlæg ikke belastes.
 • vi vil arbejde for, at Egedal Kommune når målene for reduceringen af CO2 udslippet.
 • vi vil arbejde for at fastholde 2020 bygningskravene til alt nyt byggeri, som opføres i Egedal Kommune.
 • vi vil arbejde for mere fjernvarme, baseret på ikke fossile brændstoffer.
 • vi vil arbejde for, at få mere rådgivning af borgerne i forhold til vedvarende energi.
 • vi skal øge borgernes muligheder for at benytte naturen og landskabet i Egedal Kommune ved f.eks at anlægge flere trampestier.
 • affald skal sorteres så tæt på borgerne som muligt.

Børn er vores fremtid. Derfor er besparelser på børneområdet en forringelse af vores fælles fremtid.

Børn har ikke kun brug for at blive passet. Børn har brug for at få de bedst mulige rammer for at udvikle sig: fysisk, intellektuelt, socialt, følelsesmæssigt og kreativt. Børn har brug for rammer, hvor de kan vokse, erkende egne muligheder og udvikle deres talenter.

Det betyder for os at:

 • pladsgaranti er en selvfølgelighed.
 • alle børn skal mødes af en personlig udfordring, som er tilpasset til at fremme udviklingen af det enkelte barn.
 • der stilles krav til børnenes omgivelser, både fysisk og psykisk, og personalet skal tilegne sig den fornødne efteruddannelse til at imødekomme disse krav.
 • legepladserne i institutionerne er af en sådan sikkerhedsmæssig og pædagogisk standard, at de udfordrer det enkelte barn.
 • personale- og forældreindflydelsen på den daglige drift skal øges.
 • brugerbetaling begrænses, så det ikke afhænger af forældrenes økonomi, om børnene kan deltage i de forskellige tilbud, eksempelvis madordninger, hytteture og foreningsliv.
 • tiltag, der tilgodeser fysiske og musikalske aktiviteter, fremmes.
 • behovet for åbningstider i vore institutioner skal undersøges med jævne mellemrum. Vi anerkender, at der kan være behov for at tilgodese forældre, der arbejder både aften og nat samt i weekender.
 • der også er aktivitetsmuligheder udenfor institutionernes geografiske områder.
 • der sikres sammenhæng og helhed i børnenes liv fra dagpleje/vuggestue over børnehave, SFO og skole til den unges start på en ungdomsuddannelse.
 • dagplejen fortsat er et pasningstilbud i Egedal Kommune.
 • der fokuseres på indsatsen for udsatte børn og unge.
 • vi vil målrettet sikre de bedste muligheder for børn der mistrives.
 • det nye familiehus i Egedal Kommune skal styrkes i deres arbejde med forebyggelse og målrettede familiebasserede forløb.

Socialdemokratiets vision for skole- uddannelsesområdet er klart:

Skolen skal udvikle børnene til kompetente voksne, som skal kunne læse, regne, stave, undre sig, stille spørgsmål, analysere, vurdere, tage stilling, samarbejde, tilegne sig ny viden, m.v.

Samtidig skal skolen kunne udvikle vores børn til at kunne anvende deres viden til problemløsning og til at se de kreative løsninger. Skolen skal sikre, at børn udvikler deres lyst og evne til at lære resten af livet og sikre, at børn bliver hele mennesker.

Vi vil fokusere på at løfte fagligheden hos alle børn, herunder især de svage elever, så alle børn står bedst muligt rustet overfor fremtiden.

Det er Socialdemokratiets mål, at Egedals skoler med deres forskelligheder opleves som én kommunal skoleenhed.

Det betyder for os at:

 • børn og forældrene har respekt for undervisningen.
 • personale- forældre- og elevindflydelsen på skolens daglige drift skal styrkes.
 • der skal sikres uddannelse til alle.
 • lejrskoler skal være en del af undervisningen i folkeskolen.
 • undervisning og ”ud af huset” aktiviteter ikke skal være baseret på forældrebetaling.
 • vi skal fastholde en bred vifte af specialundervisning, og de nødvendige ressourcer skal være til rådighed for de børn, der har behov for det.
 • vi vil møde barnet der, hvor det er, og holde fokus på inklusion hvor det er muligt. Vi vil løbende evaluere inklusionsindsatsen.
 • vi vil arbejde for, at børn kan svømme inden udgangen af 4. klasse.
 • 10. klasse skal bevares og gøres til indgangen på en ungdomsuddannelse frem for afslutningen på folkeskolen. 10 klasse skal være et tilbud i 10.-klassecentre, hvor der er et længere brobygningsforløb til viften af ungdomsuddannelser.
 • skolens muligheder for udvikling af videre- og efteruddannelse af lærerne skal tilpasses den nye skolereform.
 • der skal sikres moderne undervisningslokaler, som passer til undervisningen efter skolereformen.
 • der sættes ekstra ressourcer af til renovering og modernisering af kommunens skolebygninger.
 • skolestrukturen skal løbende evalueres og tilpasses for at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne.
 • skolerne kan lave differentiering af klassestørrelserne, så indskolingen på de små skoler sikres ved, at der klasseoptimeres på mellemtrin og udskoling.
 • Ungdomsskolen fortsat skal være en skole med flere afdelinger og med det varierede udbud af forskellige kurser, som finder sted i dag.
 • Musikskolen skal forsat være en velfungerende musikskole, som en samlet god skole i Egedal for alle børn og unge.
 • Musikskolen skal samarbejde med og være en del af musikundervisningen i folkeskolen.
 • betalingen for at deltage i musikskolen må ikke være så høj, at prisen udelukker nogen fra at deltage.
 • alle børn skal have mulighed for, lære at spille på et instrument inden udgangen af tredje klasse.

Socialdemokratiet ønsker en aktiv og udfordrende seniorpolitik. Vi ønsker at sikre et værdigt ældre liv, med en ansvarlig og respektfuld ældrepolitik.

Socialdemokratiet vil skabe en senior- og ældrepolitik, der garanterer, at ældre får den nødvendige hjælp og pleje.

Overordnet set skal hjælpen først og fremmest tilgodese behovene hos de svageste ældre, men samtidig skal den aktiverende og forebyggende indsats prioriteres højt, så borgerne derved kan forblive selvhjulpne langt op i årene og bevare en høj livskvalitet.

Det betyder for os at:

 • der skal ydes en behovsorienteret og fleksibel hjemmehjælp, med en visiteret rengøring.
 • hjemmeplejen skal organiseres, så personalet og de ældre har størst mulig indflydelse på og ansvar for arbejdets tilrettelæggelse.
 • aften- og nattevagten skal opnormeres. Det vil skabe større tryghed hos de ældre og personalet.
 • der skal være mindre registrering og kontrol og mere tid til den enkelte.
 • der skal være mulighed for genoptræning og vedligeholdelsestræning.
 • der skal sikres det fornødne antal aflastningsboliger, og aflastning i egen bolig skal være en mulighed.
 • der skal ikke ske privat udlicitering af personlig pleje og omsorg for ældre og handicappede.
 • der skal tilføres ekstra ressourcer til ældre med sindslidelser.
 • der skal sikres uddannelse af personale til at tage sig af ældre med sindslidelser.
 • der skal være et tilbud om kontakt til den ældre i eget hjem, evt. via hotline eller hjemmebesøg.
 • der skal være meningsfyldte tilbud om aktiviteter på alle kommunens plejehjem.
 • den kommunale madordning skal indeholde god, sund og nærende mad til en overkommelig pris.
 • vi vil arbejde for cafeer på alle plejecentre.
 • vi gennem foreninger og organisationer vil støtte og styrke kommunens mange forskellige tilbud til selvhjulpne borgere.
 • vi vil støtte op om Seniorrådets arbejde, og vi vil være et aktivt talerør for dem i den politiske proces.
 • det skal være trygt at blive og være gammel i Egedal kommune.

Socialdemokratiet mener, at alle har ret til et sundt liv.

Egedal Kommune skal påtage sig en stor og aktiv rolle i forbindelse med sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Det vil få en positiv betydning for borgernes livskvalitet.

Det betyder for os at:

 • vi vil sikre et sundhedsvæsen med lige adgang for alle borgere.
 • det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde skal organiseres således, at det Sundhedsfaglige personale kommer så tæt på borgeren som muligt og at videndeling om den enkelte borger er i centrum.
 • sundhedshuset forsat skal være for alle og indeholde mange forskellige sundheds og forebyggende ydelser.
 • vi skal give hurtig og målrettet genoptræning efter endt sygdomsforløb så borgeren kan komme hurtig videre med sit liv.
 • Livsstilsværkstedet skal bevares og styrkes.
 • vi vil opprioritere forebyggelsen af uhensigtsmæssige indlæggelser.
 • der skal være fokus på sund kost i kommunens skoler og institutioner. Sund kost vil forbedre børnenes indlæringsmuligheder.
 • motion skal være i fokus for alle aldersgrupper.
 • det ikke skal være nødvendigt at tegne supplerende sundhedsforsikringer.
 • der i Egedal kommune fortsat findes et udbud af speciallæger i lokalområdet.
 • sundhedspleje- og skolelægeordningen samt skoletandplejen skal omfatte både forebyggelse og behandling. Dette skal sikre fysisk trivsel for de kommende generationer.
 • vi vil arbejde for, at stofmisbrugeres behandling sidestilles med behandling af alkoholmisbrugere.
 • der skal arbejdes opsøgende omkring misbrug, ikke mindst i skolerne og i ungdomsklubberne.
 • vores misbrugs- og behandlingscenter skal styrkes i deres forebyggelse og behandlingsarbejde. Der skal være åbne tilbud til misbrugerne.
 • der skal fortsat være et gratis rygestopkursus for borgere, der gerne vil holde op med at ryge.
 • vi vil støtte politisk op om aktiviteter, der kan være med til, at forebygge ensomhed.

Socialdemokratiet vil medvirke til, at rammerne for handicappede medborgere er optimale, således at en større eller mindre fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke udelukker borgeren fra fællesskabet og et meningsfyldt liv.

Vores offentlige bygninger skal opfylde tilgængelighedsstandarden.

Det betyder for os at:

 • handicappede skal have samme muligheder som borgerne i øvrigt, når det gælder boligforhold, job, uddannelse og fritidsaktiviteter.
 • kompenserende støtte skal målrettes den enkeltes behov, så indsatsen bliver så effektfuld som muligt. Arbejdet skal foregå i tæt dialog med borgeren.
 • vi gennem en tidlig forebyggende vejledning og rådgivning reducerer generne i familier med et handicappet barn.
 • vi vil støtte og hjælpe børn og unge af psykisk syge forældre og forældre med misbrug.
 • vi vil sikre, at der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem socialpsykiatrien, regionspsykiatrien og kommunens rådgivningscenter.
 • vi vil fremme dialogen og det gensidige samarbejde med kommunens handicapråd.
 • kommunens Handicap Politik skal evalueres løbende.

Socialdemokratiet mener, at det at have en meningsfyldt beskæftigelse er en grundlæggende del af ethvert menneskes mulighed for, at skabe sig en tilværelse.

Vi vil derfor arbejde for at sikre så mange som muligt et arbejde. Vi vil arbejde for en aktiv beskæftigelsespolitik for alle uanset alder, etnisk oprindelse og køn.

Det betyder for os at:

 • borgerne i Egedal Kommune skal møde et jobcenter, der er til for dem, hvis de bliver ledige og har behov for hjælp.
 • vi skal sikre, at den ledige borger modtager en individuel og respektfuld vejledning i forhold til den samlede situation de står i.
 • jobcentrene, som en kommunal ordning, skal hele tiden have en særlig bevågenhed og ikke privatiseres.
 • jobcentret skal samarbejde med de faglige organisationer og A-kasserne for at skabe de bedste resultater til glæde for de ledige.
 • unge ledige skal tilbydes uddannelse og hjælpes til at komme ind på et uddannelsessted.
 • borgere på overførselsindkomst eller borgere, som på anden måde har mistet tilhørsforholdet til arbejdsmarkedet, ikke må blive sat uden for fællesskabet, men skal tilbydes en individuel hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.
 • flere arbejdsgivere skal være med til at styrke aktiveringen af de ledige, så de kan komme i ordinært arbejde.
 • lediges uddannelse og evt. løbende efteruddannelse af dem, der er i arbejde, opprioriteres.
 • borgerne skal have mulighed for, at dygtiggøre sig igennem livslang uddannelse.
 • Egedal Kommune skal gå forrest med hensyn til arbejdsmiljø, livslang uddannelse og en moderne personalepolitik for alle aldersgrupper.
 • jobcentret og det lokale beskæftigelsesråd løbende tilpasses de udfordringer, der er på arbejdsmarkedet.
 • jobcentret og de lokale virksomheder skal skabe et tættere samarbejde om en aktiv job- og arbejdsformidling, også for at blive bedre til at matche ledig og virksomhed.

Socialdemokratiet ønsker en beskæftigelsesorienteret socialpolitisk indsats, som er målrettet mod det private og det offentlige arbejdsmarked med udgangspunkt i den enkelte borgers liv, behov og ønsker.

Koordineringen mellem arbejdes-, erhvervs-, uddannelses- og socialområdet skal sikres og udvikles i et fleksibelt system med fokus på tilpasning til de aktuelle behov.

Det betyder for os at:

 • strategien skal bygges op om forebyggelse, fastholdelse og integration.
 • kommunen skal lave planer for den enkelte der sikrer vejen tilbage til ordinær beskæftigelse gennem vejledning, aktivering og uddannelse.
 • et aktivt opsøgende arbejde i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, skal sikre arbejdspladser til ledige.
 • der skal indgås sociale partnerskabsaftaler mellem erhvervslivet og kommunale virksomheder med henblik på virksomhedsrevalidering og arbejdsprøvning. Der skal sikres bedre vilkår for fysisk og psykisk handicappede med tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • der skal være krav om sociale klausuler i alle kommunens udbud, idet krav herom skal indarbejdes i udbudsbetingelser og i kontrakter med eksterne aktører.

Egedal Kommune er, som servicevirksomhed for borgerne og erhvervslivet, i sig selv den største arbejdsplads i kommunen.

Det er en forudsætning for, at medarbejderne kan løse opgaverne, at de besidder den nødvendige faglige viden og indsigt, og at de gives de arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder, der er nødvendige for en kvalificeret indsats.

Det betyder for os at:

 • medarbejderne skal tilbydes mulighed for at udvikle sine faglige og sociale kompetencer.
 • den nødvendige frihed med løn til at varetage funktionen som tillidsrepræsentant skal være til rådighed.
 • der skal være et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, bl.a. gennem størst mulig indflydelse på egen arbejdssituation.
 • medarbejderne skal sikres tryghed i ansættelsen. Her vil vi især være opmærksomme på de organisatoriske forandringer, der hele tiden foregår i den kommunale verden.

Socialdemokratiet mener, at udlicitering aldrig må blive et mål i sig selv. Det må derfor kun bruges som et middel til opgaveløsning under de til enhver tid givne økonomiske rammer.

Ved udbud skal der fokuseres på kvalitetsmål og kvalitetsstyring. Udlicitering må ikke medføre en skjult eller utilsigtet serviceforringelse.

De offentlige virksomheder skal have mulighed for at byde på egne opgaver.

Det betyder for os at:

 • der skal sikres en klar udbudspolitik, da en sådan er afgørende for at sikre reelle udbudsforløb og de bedst mulige vilkår for medarbejdere både før, under og efter udlicitering.
 • der ikke bliver udlicitering af personlig pleje og omsorg.
 • velfærd ikke skal gøres til en handelsvare, hvor det bliver økonomisk formåen, der bliver afgørende frem for borgerens personlige behov.
 • der skal være politisk repræsentation i bestyrelserne for de kommunale selskaber (§60-IS-A/S). Dette skal sikre demokratiet og den tætte borgerindflydelse.
 • det skal sikres, at arbejdet udføres på danske overenskomstvilkår.
 • der i udbudspolitikken skal stilles krav om kædeansvar og sociale klausuler.
 • social dumping skal bekæmpes og ILO konventionen 94 skal følges.
 • der skal ske virksomhedsoverdragelse af det kommunale personale ved alle kommunale selskabsdannelser.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at alle nye borgere integreres i lokalsamfundet.

Kommunen skal tilbyde borgere med udenlandsk oprindelse i alle aldersgrupper danskkurser og andre relevante aktiviteter, der bidrager til, at de integreres i det danske samfund og opnår varig beskæftigelse. Målet om danskundervisning skal følges op af en nem adgang til relevante kurser.

Det betyder for os at:

 • vi vil arbejde for en aktiv dialog med indvandrere, flygtninge og deres organisationer om den fælles opgave, som det er at sikre gode forhold for alle borgere.
 • vi vil samarbejde med de lokale flygtningenetværk.
 • vi vil arbejde for, at det danske samfunds grundlæggende værdier accepteres og respekteres af alle.
 • vi vil skabe rammer og vilkår for flygtninge og indvandrere, så de kan indgå i hverdagen med samme rettigheder og pligter som de øvrige borgere i kommunen.
 • vi skal kunne rumme borgere af anden etnisk baggrund end dansk i kommunens tilbud.
 • alle nyankomne, arbejdsdygtige flygtninge får et integrationsprogram, der er beskæftigelsesrettet, med udgangspunkt i den enkeltes situation.

Socialdemokratiet ønsker, at der er gode rammer for social og kreativ udfoldelse i Egedal Kommune. Et alsidigt kulturliv har afgørende betydning for borgernes livskvalitet.

Socialdemokratiet ønsker, at bibliotekerne skal være naturlige samlingssteder for mennesker i alle aldre.

Socialdemokratiet vil støtte det arbejde, der foregår på museumsområdet. Vores borgere og ikke mindst børnene skal kende kommunens og deres egen historie.

Socialdemokratiet ønsker et Egedal præget af god forskellig kunst, som kan berige borgerne.

Socialdemokratiet ønsker at kommunen støtter klubber og foreninger med henblik på, at de bidrager til et godt socialt liv for borgerne.

Socialdemokratiet ønsker at fremme mulighederne for, at alle, uanset alder, kan dyrke idræt og motion.

Det betyder for os at:

 • der i lokalområderne skal være mulighed for en mangfoldighed og alsidighed i kultur- og fritidstilbud.
 • fritidslivet skal inddrages aktivt i gennemførelsen af en god sundhedspolitik.
 • vi vil arbejde for at skabe en årlig kulturbegivenhed, f.eks. musik, teater m.m.
 • bibliotekerne skal være på forkant med udviklingen ved at der sikres midler til, at de kan følge med den teknologiske udvikling.
 • bibliotekerne indrettes, så der er mulighed for at skabe mangfoldighed f.eks.  it-undervisning, film, foredrag m.m., og f.eks. et cafemiljø vil være en naturlig del af indretningen.
 • bibliotekerne skal arbejde tæt sammen med skolerne for at opnå den bedste udnyttelse af ressourcerne.
 • der forsat er biblioteker i Stenløse, Ølstykke, Ganløse og Smørum.
 • at der nedsættes et museumsråd, der skal vejlede politikerne.
 • vi vil indføre en kunstfond, så der til stadighed er midler afsat til dette område.
 • vi vil have et Kunstens hus, hvor børn og voksne kan udvikle deres interesser og evner inden for så mange kunstarter som muligt.  (malerkunst, skulptur m.m.)
 • vi i de enkelte lokalsamfund vil skabe mulighed for malerskoler/billedskoler for både børn og voksne.
 • der nedsættes et kunstråd.
 • alle kommunalt godkendte foreninger og klubber skal have gode lokaler og øvrige nødvendige faciliteter stillet til rådighed.
 • vi vil bevare alle kommunens kulturhuse og kultursamlingssteder.
 • vi vil fastholde lederuddannelse for foreningsaktive.
 • vi vil arbejde for at der sættes fokus på foreningslivet, og deltagelsen heri.
 • der skal være gode idrætsfaciliteter inden for rimelig afstand i hele kommunen.
 • der skal nedsættes et idrætsråd, der dækker kommunen bredt. Idrætsrådet skal være forslagsstillende og rådgivende over for politikerne.
 • de nuværende svømmefaciliteter skal bevares (Ølstykke-Smørum-Ganløse).
 • vi vil arbejde for, at der bygges en ny moderne en svømmehal, hvor der er plads til både skole-, idræt-/motions- og privat svømning. Det skal være en svømmehal med varmtvandsbassin, og den skal ligge centralt for alle borgere i Egedal Kommune. Det skal være en svømmehal med gode klub- og opholdsfaciliteter.
 • vi vil arbejde for, at der etableres samarbejde mellem skoler og idrætsklubber.
 • vi vil arbejde for, at ældre får mulighed for at motionere på idrætsanlæg i dagtimerne.

På generalforsamlingen den 21.august 2021 vedtog vi et nyt kommunalpolitisk program. Det skal gælde for den kommende byrådsperiode fra 2022 til 2025.

1
Kommunalpolitisk program 2022 - 2025 Nærhed - Ejerskab og Tillid
Socialdemokratiet vil sætte nærhed, ejerskab og tillid på dagsordenen i Egedal.
Egedal skal ikke kun være Danmarks bedste kommune for nogle, men for alle dem som bor hér.
Kommunen skal ledes under disse 3 temaer. Alle planer, beslutninger og drift af kommunen skal styres med nærhed, tillid og ejerskab til opgaven.
Vi mener, at vi kan forbedre livet for alle i Egedal ved at handle efter denne vision.
Vi tror på, at opgaverne vil blive løst og samarbejdet vil være bedst i nærhed med borgerne, medarbejderne og politikerne.
Vi mener, at vi alle sammen, på hver vores måde og hver vores niveau kan tage ansvar og føle et ejerskab af vores kommune.
Vi ved, at med tillid kan vi få den kommune der er bedst for borgene i alle livets faser.
Vi skal have nærhed og fællesskab i Egedal. Vi skal tro på, at vi alle arbejder for den samme sag - nemlig en god kommune. Vi skal tage ejerskab af opgaven alle sammen, vi vil stå sammen og vi vil være stolte af vores kommune. Vi vil have tillid til at hvert eneste menneske der tager del i fællesskabet, gør det bedste de kan og bidrager med det, de har mulighed for. Det er godt nok for os i Socialdemokratiet.
Vi er et parti, der tør tage ansvar - også i de vanskelige sager.
Nærhed, Ejerskab og Tillid! Økonomi og budget Socialdemokratiet vil sikre en sund økonomi, som understøtter opfyldelsen af vores visioner. En langsigtet økonomisk politik, der bygger på stabilitet, skal være grundlaget for de politiske og administrative beslutninger. Beslutninger, der skal skabe udvikling af Egedal Kommune og sikre tryghed og sikkerhed for borgerne. Vi vil have sammenhæng imellem økonomi, budget og klimaindsats.
2
Borgerne skal sikres en god og tryg service i Egedal Kommune i årene fremover. Det er derfor afgørende for vores kommune, at vi har dygtige og effektive medarbejdere. Ændringer i de vedtagne budgetter kan undtagelsesvis ske, når de er velbegrundede, behovsbestemte og i overensstemmelse med vores overordnede politiske program. Det betyder for os at: • Vi skal tage økonomisk styring og handle med sund fornuft. Skattelettelser er ikke en del af vores dagsorden. • Kommunen skal have en langsigtet og realistisk politik, som kan sikre at rationaliseringer ikke betyder forringelser. Vi er dog åbne for optimeringer for at sikre det nødvendige råderum, specielt i forhold til den demografiske udvikling.
• Konsekvenserne for tiltag i forhold til klima / CO2 skal fremgå tydeligt i budgettet.
• Der skal være god borgerservice og høj kvalitet i ethvert møde med kommunen.
• Vi vil ikke udlicitere områder med nær borgerkontakt. • Vi vil fastholde langsigtede investeringsplaner, men løbende revurdere dem, så der kan skabes økonomi til udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen i årene fremover. Erhvervslivet Socialdemokratiet ønsker en udvikling af et bæredygtigt erhvervsliv og en varieret detailhandel, hvor det er de erhvervsdrivende, borgerne og kommunen, der styrer udviklingen, så vores erhvervsliv og handelsliv svarer til de behov og ønsker, som borgerne har. Socialdemokratiet ønsker, at det skal være attraktivt at have virksomhed og detailhandel i Egedal. Det betyder for os at: • Der fortsat skal arbejdes aktivt for en væsentlig udbygning af erhvervslivet og detailhandlen i Egedal Kommune, så der skabes lokale arbejdspladser.
3
• Når nye virksomheder ønsker at etablere sig, skal det ske således, at et rent miljø bevares, og bygninger opføres med størst mulig hensyntagen til de landskabelige værdier. • Kommunen skal samarbejde aktivt med erhvervsforeninger og centerforeninger for at sikre den bedst mulige service til virksomhederne, og kommunen skal have medarbejdere med de rette kompetencer, som kan yde denne service.
• Fremtidig erhvervsudvikling skal ses i samspil med den kommende motorvej.
Social boligpolitik i balance
Socialdemokratiet ønsker en langsigtet planlægning af boligudbygning. Vi skal i Egedal have et boligmarked, der tilbyder gode boliger til alle. Vi tror på, at et blandet boligområde er det bedste boligområde, både i de store men også i de mindre bysamfund.
De almene boliger er den sociale sikring på boligmarkedet og dermed også en væsentlig del af vores samfund.
Vi vil med vores boligpolitik tilsikre et varieret og trygt boligmarked i Egedal med plads til borgere i alle aldre uanset ståsted i livet.
Det betyder for os at:
• Der skal arbejdes hen imod et bredt varieret boligudbud, hvor lejeboliger/ almene boliger skal have en høj prioritet.
• Egedal kommune skal hjælpe borgere og boligorganisationer til at forbedre indeklimaet i boligerne.
• Der skal føres en aktiv politik om køb af jord. Det skal sikre en målrettet styring af byudviklingen, med etablering af boliger for alle indtægtsgrupper.
• Vi skal fremtidssikre vores boligområder, så vi fortsat kan tiltrække nye generationer og sikre en balance i beboersammensætningen.
• Der skal bygges flere handicapegnede boliger og/ eller bofællesskaber. Mange unge handicappede bor kun hjemme grundet manglen på egnede botilbud.
4
• Egedal ligger imellem flere store byer med uddannelsesinstitutioner og afstanden er med årene blevet mindre. Derfor vil vi arbejde for flere studievenlige boliger.
• Vi ønsker en tidlig inddragelse af borgerne i forbindelse med udarbejdelse af planstrategi, kommuneplan og evt. lokalplaner for at sikre nærhed og ejerskab for planer og strategier for kommunen.
• Infrastruktur skal tænkes ind i yderområderne i forbindelse med etablering af nye boligområder.
• Alle kan have behovet for en midlertidig akutbolig – derfor vil vi arbejde for at vi har midlertidige akutboliger, til borgere med behov herfor. Trafik, transport og pendling
Som et led i den grønne omstilling ønsker vi at øge brugen af cykler og den offentlige trafik samt at støtte overgangen til brug af el inden for trafikområdet.
Det betyder for os at:
• Vi vil arbejde for at gennemgående veje føres uden om boligområder
• Vi vil arbejde for udbygning af den offentlige trafik, herunder øge kendskabet til flexbus ordningen.
• Vi vil skabe bedre parkeringsforhold ved stationer for både biler og cykler.
• Vi vil arbejde for samkørsels p-pladser ved Smørum og/eller Tværvej og/eller de kommende tilkørsler.
• Vi vil understøtte overgangen til brug af el for både biler og busser.
• Vi vil arbejde for etablering af p-pladser til lastbiler for pause/nat parkering.
• Vi vil udbygge cykelstisystemerne, herunder etablering af stier adskilt fra biltrafik der binder de enkelte bysamfund til de 3 større byer. Både lokalt og regionalt.
5
Miljø, energi og klima Socialdemokratiet vil sikre en fortsat udvikling af en grøn og smuk kommune, der tager et ansvar både lokalt og globalt. Det betyder for os at: • Vi skal bevare og beskytte det åbne land, og nedlagte landbrugsejendomme skal kunne bruges til beboelse. • Vi vil arbejde for en kommunal ressourcestrategi med fokus på reduktion af ressourcer og øget genbrug.
• Vi vil arbejde for at sikre effektive tiltag for beskyttelse mod de klimatiske forandringer. • Vi vil arbejde for, at borgerne i højere grad drager omsorg for afledning af regnvand på egen grund, således at vores kloaksystem og vandrensningsanlæg ikke belastes. • Vi vil arbejde for, at Egedal Kommune når målene for reduceringen af CO2 udslippet og indarbejde det i vores budgetopfølgning.
• Vi vil arbejde for, at Egedal Kommune når vandmiljøplanernes målsætning om god økologisk tilstand inden 2027 i vores åer.
• Vi vil arbejde for et tættere samarbejde med regioner og de relevante kommuner om Værebro Å.
• Vi vil arbejde for at der er rent drikkevand nu og i fremtiden til vores borgere • Vi vil forsat arbejde for mere fjernvarme baseret på ikke fossile brændstoffer. • Borgerne skal have rig mulighed for at benytte naturen og landskabet i Egedal Kommune. Derfor skal vi anlægge flere cykelstier, trampestier og andre spor. Der skal tænkes i helheder med bænke, shelter og/eller sammenhængene ruter.
• Vi vil arbejde for øget biodiversitet sammen med borgerne, og ved at stille krav til Egedal Kommunes egen drift og projekter om biodiversitet.
6
• Vi vil arbejde for, at vores ressourcer bruges bedst muligt, bl.a. ved rettidig vedligeholdelse af kommunens bygningsmasse.
• Vi vil øge arbejdet med den grønne omstilling – herunder landbruget. Børne- og ungeområdet Socialdemokratiet ønsker at skabe de bedste mulige rammer for vores børn og unge i Egedal. I vores kommune skal de vokse op trygt samtidig med at de udvikler sig fysisk, intellektuelt, socialt, følelsesmæssigt og kreativt. Børnene skal udfordres på den bedst mulige måde. De skal have en god og spændende barndom, med masser af mulighed for at finde ud af hvem de selv er og hvordan de kan navigere i verden. Vi skal i fællesskab sikre, at vores børn vokser op og bliver til selvstændige og stærke unge. Vi vil arbejde for de unges engagement og deltagelse i demokratiet i Egedal. Det betyder for os at: • Pladsgaranti i nærområdet er en selvfølgelighed. • Dagplejen skal fortsat være et pasningstilbud i Egedal. • Vi vil arbejde for at øge andelen af uddannede pædagoger i pasningstilbuddene. • Vores børn og unge skal møde veluddannet personale i alle institutioner, og disse skal efteruddanne sig løbende. • Vi har tillid til, at fagligheden hos vores medarbejdere sikrer nærhed og tryghed for både børn og voksne. • Alle børn skal mødes af en personlig udfordring, som er tilpasset til at fremme udviklingen af det enkelte barn.
7
• Alle vores institutioner skal have gode og moderne rammer. • Vi understøtter de daginstitutioner, der ønsker at arbejde med en særlig profil f.eks. musik eller idræt. • Åbningstiderne i vores institutioner skal løbende vurderes, så de passer til alle typer af familier. • Vi styrker aktivitetsmulighederne uden for institutionernes geografiske områder. • Vi skal i Egedal være gode til at overdrage børnene fra ét pasningstilbud til et andet, og fra børnehave til skole. • Vores klubber og dagpasningsordninger forbliver under dagpasnings-lovgivningen. • Der er stor personale- og forældreindflydelse på den daglige drift. • Vi skal have en høj standard på vores legepladser og udearealer ved skoler og institutioner. • Det skal ikke afhænge af forældrenes økonomi, om børnene kan deltage i de forskellige tilbud, eksempelvis frugtordninger, hytteture og foreningsliv. • Vi fokuserer på indsatsen for udsatte børn og unge og at vi målrettet vil sikre de bedste muligheder for børn, der mistrives. • Forældre med udsatte børn får hurtigere hjælp lokalt. • Det nye familiehus i Egedal Kommune skal styrkes i deres arbejde med forebyggelse og målrettede familiebaserede forløb. Skole- og uddannelsesområdet Socialdemokratiets vision for skole- uddannelsesområdet er klar.
8
Skolen skal være med til at udvikle børnene til at blive kompetente mennesker, aktive samfundsborgere, som skal kunne læse, regne, stave, undre sig, stille spørgsmål, analysere, vurdere, tage stilling, samarbejde og tilegne sig ny viden. Årene i folkeskolen skal lære vores børn at anvende deres viden til problemløsning og til at se de kreative løsninger. Skolen skal sikre, at børn udvikler deres lyst og evne til at lære resten af livet og sikre, at børn bliver hele mennesker. Vi vil fokusere på at løfte fagligheden hos alle børn, så de står bedst muligt rustet over for fremtidens udfordringer. Det er Socialdemokratiets mål, at Egedals skoler fremstår som en fælles skole, hvor målsætningen og rammen for faglighed og trivsel ikke er væsentlig forskellig, hvad enten man bor i den ene eller anden ende af kommunen. Vi ønsker en folkeskole for alle, en skole hvor nærhed, ejerskab og tillid er en del af hverdagen. Nærhed så alle føler sig som en del af fællesskabet, ejerskab for at vi sammen får den bedste skole og tillid til at faglighed og samarbejde sikrer netop dette. Det betyder for os at: • Skolebestyrelse- personale- forældre- og elevindflydelsen på skolens daglige drift skal styrkes. • Der skal tiltrækkes flere uddannede lærere ved at prioritere efteruddannelse og videreuddannelsesaftaler.
• Den nuværende ”to-voksenordning” i indskolingen skal tilføres flere timer, så der både er ressourcer til at understøtte faglighed og trivsel. Ordningen skal være for alle klassetrin – hvor det er nødvendigt.
• Vi ønsker færre børn i klasserne på Egedals skoler, for at sikre elever og undervisere et godt læringsmiljø. • Lejrskoler skal være en del af undervisningen på alle kommunens skoler, så erindringerne som fællesskaber og fælles oplevelser står stærkt i årene efter endt skolegang.
9
• Undervisning og ”ud af huset” aktiviteter skal ikke være baseret på forældrebetaling. • Vi skal fastholde en bred vifte af specialundervisning til børn og unge med særlige behov, og de nødvendige ressourcer skal være til rådighed. Vi skal møde barnet der hvor det er, og sikre at de bliver en del af et fællesskab. • Elever med højt fagligt niveau skal have øget mulighed for at blive udfordret ved udnyttelse af etablerede læringsfællesskaber på tværs af klasserne. Vi ønsker, at alle børn og unge udfordres i deres hverdagsundervisning til at blive så dygtige, som de kan. Vores forventninger til undervisning er, at der tilrettelægges undervisning, som udvikler elevernes talenter. • Styrke indsatsen imellem skolen, ungdomsuddannelserne og virksomhederne. Bedre fokus på erhvervs- og velfærdsuddannelserne og skolernes rolle i vejledning og kendskab til disse uddannelser.
• Vi vil arbejde for, at børn kan svømme inden udgangen af 4. klasse.
• 10. klasse skal bevares og være indgangen til en ungdomsuddannelse, og hvor der er et længere brobygningsforløb til viften af ungdomsuddannelser.
• Videreudvikling- og efteruddannelse af lærerne skal være et krav. Og alle skal motiveres til at udvikle sig og tilegne sig nye kompetencer. • Der skal fortsat være fokus på etablering af kreative og tidssvarende læringsmiljøer samt at skolerne uddanner deres lærere til at anvende disse læringsmiljøer.
• Skolestrukturen skal løbende evalueres og tilpasses for at sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne. • Ungdomsskolen skal fortsat være en skole med flere afdelinger og med det varierede udbud af forskellige kurser, som finder sted i dag. • Musik- og Kulturskolen skal forsat være velfungerende og betalingen for at deltage må ikke være så høj, at prisen udelukker nogle fra at deltage. • Musik- og Kulturskolen skal samarbejde med og være en del af musikundervisningen i folkeskolen.
10
Seniorer og ældre Socialdemokratiet vil sikre et godt, værdigt ældre liv med en ansvarlig og respektfuld ældrepolitik. Det skal være trygt at være og blive gammel i Egedal Kommune. De svageste ældre skal altid have den nødvendige hjælp og pleje når behovet opstår. Samtidig vil vi sikre, at der er mulighed for et aktivt og udfordrende seniorliv, og at dem der klarer sig godt, får mulighed for at deltage i aktiviteter som hjælper med til, at ældre borgere kan forblive selvhjulpne så længe som muligt og på denne måde bevarer en høj livskvalitet. Det betyder for os at: • Der skal ydes en behovsorienteret og fleksibel hjemmehjælp, med en visiteret rengøring. • Der skal være et tilbud om kontakt til den ældre i eget hjem, evt. via hotline eller hjemmebesøg. • Vi skal have fokus og målrettet arbejde med at forbygge ensomhed blandt ældre. • Der skal være mindre registrering og kontrol og mere tid til den enkelte. • Den kommunale madordning skal indeholde god, sund og nærende mad til en overkommelig pris. • Hjemmeplejen skal organiseres, så personalet og de ældre har størst mulig indflydelse på og ansvar for arbejdets tilrettelæggelse. • Vi skal sikre, at vores medarbejdere efter- og videreuddanner sig, så vi i fremtiden også har fagligt kompetente medarbejdere. • Vi vil igennem foreninger og organisationer støtte og styrke kommunens mange forskellige tilbud til selvhjulpne ældre.
11
• Aften- og nattevagten på plejehjemmene skal opnormeres for at skabe større tryghed hos de ældre og personalet. • Genoptræning efter sygdomsforløb og vedligeholdelsestræning skal prioriteres højt. • Vi skal sikre det fornødne antal aflastningsboliger, og aflastning i egen bolig skal være en mulighed. • Der skal tilføres ekstra ressourcer til ældre med sindslidelser, og det skal sikres at personalet uddannes og efteruddannes til at håndtere disse sagligt og trygt. • Vi vil støtte op om Seniorrådets arbejde, og vi vil være et aktivt talerør for dem i den politiske proces.
Nye netværk i Egedal
Socialdemokratiet vil arbejde for, at alle i Egedal kan blive en del af et netværk. Vores mål er, at alle kan føle sig som en del af et større fællesskab.
Netværkerne kan skabes i forbindelse med f.eks. ledighed, sygdom, genoptræningsforløb eller familieforøgelse.
Når familien bliver større, har både mor og far brug for nogle at dele deres tanker med, også uden for den traditionelle familieramme.
Når familien bliver mindre, kan det også være svært, en ægtefælle der efter mange år går bort efterlader et stort tomrum. Egedal skal være et godt sted hele livet og Socialdemokratiet vil gå nye veje for at afhjælpe ensomhed i alle aldre.
Det betyder for os at:
• Vi vil undersøge, hvor der allerede findes netværk og bruge erfaringerne til at afdække hvor det kan give mening at vi som kommune understøtter nye netværk.
• Vi skal have oprettet fædre grupper igennem sundhedsplejen i lighed med mødre grupperne som vi kender dem i dag.
12
• Der skal oprettes enke- og enkemandsnetværk hvor man kan møde andre i samme situation og blive hjulpet videre.
• Netværkene må ikke kun være båret af frivillige og ressourcestærke kræfter, men de skal kunne skabes uanset deltagernes livssituation.
• Egedals fællesskab skal være for alle, uanset alder, køn, etnicitet, uddannelse og seksuel orientering. Sundhedsområdet Socialdemokratiet mener, at alle har ret til - og skal understøttes i - at leve et sundt liv. Egedal Kommune skal påtage sig en stor og aktiv rolle i forbindelse med sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme sådan, at indsatsen har en positiv betydning for borgernes livskvalitet. Det betyder for os at: • Vi vil arbejde for et sundhedsvæsen med lige adgang for alle borgere. • Det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde organiseres med udgangspunkt i nærhed. Det sundhedsfaglige personale skal være så tæt på borgeren som muligt. • Sundhedscenteret skal fortsat være for alle, og indeholde mange forskellige sundhedsforebyggende ydelser. • Vi skal medvirke til at skabe god kommunikation mellem sundhedsvæsenets forskellige niveauer både regionalt og lokalt. • Vi vil prioritere arbejdet med at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, både når det gælder fysiske som psykiske lidelser. • Vi vil arbejde for, at alle der har været indlagt med psykisk sygdom, får tilbudt en mentorordning ved udskrivning. • Sundhedsplejerske- og skolelægeordningen samt skoletandplejen skal omfatte både forebyggelse og behandling.
13
• Der skal være fokus på sund kost i kommunens skoler og institutioner. Sund kost vil være understøttende for børns indlæring og udvikling. • Motion skal være i fokus for alle aldersgrupper. • Det frivillige arbejde med at etablere motionstilbud til grupper med særlige behov understøttes. • Det skal være nemt, trygt og gratis at få hjælp til behandling af misbrug, hvad enten det er alkohol, euforiserende stoffer eller rygestop. • Der skal arbejdes aktivt for at undgå misbrug hos alle unge af rusmidler, alkohol og rygning. Særligt i skolerne og ungdomsklubberne. • Vi vil understøtte indsatser og frivillige tiltag, der kan være med til at forebygge ensomhed. • Vi vil arbejde for at understøtte de private virksomheder i Egedal kommune i deres arbejde i forhold til forebyggelse af nedslidning af deres medarbejdere.
Handicapområdet Socialdemokratiet vil medvirke til, at rammerne for handicappede medborgere er optimale, således at en større eller mindre fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke udelukker borgeren fra fællesskabet og et meningsfyldt liv. Dette skal vi gøre ved at øge fokus på dialogen med borgeren. Det betyder for os at: • Handicappede skal have samme muligheder som borgerne i øvrigt, når det gælder boligforhold, job, uddannelse og fritidsaktiviteter. • Kompenserende støtte skal målrettes den enkeltes behov, så indsatsen bliver så effektfuld som muligt. Arbejdet skal foregå i tæt dialog med borgeren. • Når borgeren har brug for et eller flere hjælpemidler skal disse kunne søges nemt, og kommunens medarbejdere skal indgå aktivt i dialogen med borgeren.
14
• Vi vil igennem en tidlig forebyggende vejledning og rådgivning reducere generne i familier med et handicappet barn. Vi skal møde familierne, der hvor de er, og have tillid til at den individuelle vurdering og faglighed altid er omdrejningspunktet. • Vi vil sikre, at der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem socialpsykiatrien, regionspsykiatrien og andre aktører på området. • Vi vil fremme dialogen og samarbejdet med kommunens handicapråd. • Kommunens Handicap Politik skal evalueres løbende. Beskæftigelsesområdet Socialdemokratiet mener, at en meningsfyldt beskæftigelse er en grundlæggende del af menneskets mulighed for at skabe sig en god tilværelse. Vi vil derfor arbejde for at sikre så mange som muligt et arbejde. Vi vil arbejde for en aktiv beskæftigelsespolitik for alle uanset alder, køn, etnicitet, uddannelse og seksuel orientering. Det betyder for os at: • Vi skal sikre, at den ledige borger modtager en individuel og respektfuld vejledning i forhold til den samlede situation de står i. • Jobcentrene, som en kommunal ordning, skal hele tiden have en særlig bevågenhed og ikke privatiseres. • Jobcentret skal samarbejde med de faglige organisationer og A-kasserne for at skabe de bedste resultater for de ledige. • Unge ledige skal tilbydes uddannelse og hjælpes til at komme ind på et uddannelsessted. • Borgere på overførselsindkomst eller borgere, som på anden måde har mistet tilhørsforholdet til arbejdsmarkedet, må ikke blive sat uden for fællesskabet, men skal tilbydes en individuel hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.
15
• Et styrket samarbejde med arbejdsgivere kan være med til at styrke aktiveringen af de ledige, så de kan komme i ordinært arbejde.
• Jobcentret og de lokale virksomheder skal skabe et tættere samarbejde om en aktiv job- og arbejdsformidling, for at blive bedre til at matche ledig og virksomhed. • Lediges uddannelse opprioriteres. Et rummeligt arbejdsmarked Socialdemokratiet ønsker en beskæftigelsesorienteret socialpolitisk indsats, som er målrettet mod det private og det offentlige arbejdsmarked med udgangspunkt i den enkelte borgers liv, behov og ønsker. Koordineringen mellem erhvervs-, uddannelses- og socialområdet skal sikres og udvikles i et fleksibelt system med fokus på tilpasning til de aktuelle behov. Det betyder for os at: • Strategien skal bygges op om forebyggelse, fastholdelse og integration. • Kommunen skal lave planer for den enkelte, der sikrer vejen tilbage til ordinær beskæftigelse gennem vejledning, aktivering og uddannelse. • Et aktivt opsøgende arbejde i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, skal sikre arbejdspladser til ledige. • Der skal indgås sociale partnerskabsaftaler mellem erhvervslivet og kommunale virksomheder med henblik på virksomhedsrevalidering og arbejdsprøvning. Der skal sikres bedre vilkår for fysisk og psykisk handicappede med tilknytning til arbejdsmarkedet. • Der skal være krav om sociale klausuler i alle kommunens udbud, og krav herom skal indarbejdes i udbudsbetingelser og i kontrakter med eksterne aktører.
16
Kommunen som arbejdsplads Egedal Kommune er, som servicevirksomhed for borgerne og erhvervslivet, i sig selv den største arbejdsplads i kommunen. Det er vigtigt, at medarbejderne, i deres kontakt med den enkelte borger, er i stand til at sætte borgeren i centrum. Det er en forudsætning for, at medarbejderne kan løse opgaverne, at de besidder den nødvendige faglige viden og indsigt, og at de gives de arbejdsbetingelser og udviklingsmuligheder, der er nødvendige for en kvalificeret indsats. Medarbejdere på alle niveauer skal inddrages i opgaveløsningerne, for på den måde at have ejerskab til udførelsen men også kunne sikre, at borgerne føler sig som en del af løsningen. Det er en politisk ledelsesopgave at skabe nærhed, ejerskab og tillid til opgaveløsningen og relationerne mellem borgere, medarbejdere og politikere. Vi tror på, at opgaven løses bedst helt tæt på borgerne og derfor er det vigtigt for os, at vores medarbejdere er fagligt stærke. Vi skal have tillid til, at ledelsen kan sikre dette. Det betyder for os at: • Medarbejderne skal tilbydes mulighed for at udvikle sine faglige og sociale kompetencer. Efter- og videreuddannelse er vigtigt og skal sikre, at vi kan tiltrække og fastholde vores medarbejdere. • Den nødvendige frihed med løn til at varetage funktionen som tillidsrepræsentant skal fortsat være til rådighed. • Der skal være et godt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, bl.a. gennem størst mulig indflydelse på egen arbejdssituation. • Medarbejderne skal sikres tryghed i ansættelsen. Her vil vi især være opmærksomme på de organisatoriske forandringer, der hele tiden foregår i den kommunale verden. • Vi har tillid til, at medarbejderne kan varetage borgenes interesser og skabe tryghed. • Egedal Kommune skal gå forrest med hensyn til arbejdsmiljø, livslang uddannelse og en moderne personalepolitik for alle aldersgrupper.
17
Udlicitering Socialdemokratiet mener, at udlicitering aldrig må blive et mål i sig selv. Det må derfor kun bruges som et middel til opgaveløsning under de til enhver tid givne økonomiske rammer. Ved udbud skal der fokuseres på kvalitet, service og fleksibilitet. Der skal ligeledes fokuseres på affødte interne omkostninger. Udlicitering må ikke medføre en skjult eller utilsigtet serviceforringelse. De offentlige virksomheder skal fortsat have mulighed for at byde på egne opgaver. Det betyder for os at: • Der skal fortsat sikres en klar udbudspolitik, da en sådan er afgørende for at sikre reelle udbudsforløb og de bedst mulige vilkår for medarbejdere både før, under og efter udlicitering. • Vi ønsker ikke udlicitering af personlig pleje og omsorg. • Der skal være politisk repræsentation i bestyrelserne for de kommunale selskaber. Dette skal sikre demokratiet og den tætte borgerindflydelse. • Det skal sikres, at arbejdet udføres på danske overenskomstvilkår. • Der i udbudspolitikken skal stilles krav om kædeansvar og sociale klausuler. • Social dumping skal bekæmpes og ILO konventionen 94 skal følges. • Der skal ske virksomhedsoverdragelse af det kommunale personale ved alle kommunale selskabsdannelser.
Integration Socialdemokratiet vil arbejde for, at alle nye borgere integreres i lokalsamfundet. Kommunen skal tilbyde borgere med udenlandsk oprindelse i alle aldersgrupper danskkurser og andre relevante aktiviteter, der bidrager til, at de integreres i det danske samfund og opnår varig beskæftigelse. Målet om danskundervisning skal følges op af en nem adgang til relevante kurser.
18
Det betyder for os at: • Vi vil arbejde for en aktiv dialog med indvandrere, flygtninge og deres organisationer om den fælles opgave, det er at sikre gode forhold for alle borgere. • Vi vil samarbejde og understøtte de lokale flygtningenetværk.
• Vi vil arbejde for at alle børn får den rette hjælp til at blive integreret i skoler, institutioner og fritidstilbud. • Vi vil arbejde for, at det danske samfunds grundlæggende værdier respekteres af alle. • Vi vil skabe rammer og vilkår for flygtninge og indvandrere, så de kan indgå i hverdagen med samme rettigheder og pligter som de øvrige borgere i kommunen. • Vi vil arbejde for, at alle nyankommne, arbejdsdygtige flygtninge får et integrationsprogram, der er beskæftigelsesrettet, med udgangspunkt i den enkeltes situation.
• Vi vil arbejde for, at alle nyankommne vil få glæde af vores frihedsrettigheder uanset alder, køn, etnicitet, uddannelse og seksuel orientering.
Kultur, Fritid og Frivillighed
Socialdemokratiet ønsker, at der er gode rammer for social og kreativ udfoldelse i Egedal Kommune.
Vi ønsker, at bibliotekerne skal være naturlige samlingssteder for mennesker i alle aldre.
Vi vil støtte det arbejde, der foregår på museumsområdet. Vores borgere og ikke mindst børnene skal kende kommunens og deres egen historie.
Vi ønsker et Egedal præget af mangfoldig kunst.
Vi ønsker, at kommunen støtter klubber og foreninger med henblik på, at de bidrager aktivt til borgernes sociale aktiviteter.
Vi ønsker at fremme mulighederne for, at alle, uanset alder, kan dyrke idræt og motion.
Det betyder for os at:
19
• I lokalområderne skal der være mulighed for en mangfoldighed og alsidighed i kultur- og fritidstilbud.
• Vi vil arbejde for at der tilføres området flere midler i takt med byudviklingen.
• Fritidslivet skal inddrages aktivt i gennemførelsen af sundhedspolitik og socialpolitik
• Vi vil arbejde for at skabe en årlig kulturbegivenhed, f.eks. musik eller teater
• Vi vil arbejde for fritidspas til udsatte børn og unge, så de får mulighed for at få et aktivt og meningsfyldt fritidsliv.
• Bibliotekerne skal arbejde tæt sammen med skoler og institutioner for at opnå den bedste udnyttelse af ressourcerne.
• Der forsat er biblioteker i Stenløse, Ølstykke, Ganløse og Smørum.
• Der fortsat skal være et arkiv- og museumsudvalg der skal vejlede politikerne.
• Vi vil fortsat have en kunstfond, så der bliver afsat midler til dette område. Det eksisterende kunstråd bevares.
• Vi ønsker et Kunstens hus. Et værksted hvor børn og voksne kan udvikle deres interesser og evner inden for så mange kunstarter som muligt. (malerkunst, skulptur m.m.)
• Der skabes flere kunstværksteder, hvor børn og voksne kan udvikle deres kreative evner og interesser.
• Der skabes bedre rammer for samarbejde mellem kunsten og vores institutioner.
• Der arbejdes for at skabe større kulturbegivenheder som f.eks. musik og teater.
• Der opføres oplysningstavler om kommunens historie ved f.eks. trampestierne.
• Vi i de enkelte lokalsamfund vil skabe mulighed for malerskoler/billedskoler for både børn og voksne.
20
• Foreningernes fysiske rammer løbende bliver opgraderet og moderniseret
• Vi vil arbejde for at bygge en ny multifunktionshal til f.eks. gymnastik, kampsport og dans.
• Vi hjælper, støtter og uddanner vores frivillige, hvor der er behov.
• Der skal være gode idrætsfaciliteter inden for rimelig afstand i hele kommunen.
• De nuværende svømmefaciliteter skal bevares, og i fremtiden skal der arbejdes på at udvide vores kapacitet så også svømmeaktiviteter og genoptræning i varmtvandsbassiner er en del af vores faciliteter.
• Vi vil arbejde for, at der stadig er et samarbejde mellem skoler, institutioner og idrætsklubber.
• Vi vil arbejde for, at ældre får mulighed for at motionere på idrætsanlæg i dagtimerne.
• Vi vil arbejde for mere gennemsigtighed i regler og muligheder for foreninger, så sagsbehandlingen forenkles og der bliver kortere fra idé til handling.
Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 21. august 2021